Data Tables advanced tables

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Ngày báo cáo:
ID Tên dự án Tổng dầu Máy có báo cáo Máy không đạt
ID Tên dự án Tổng dầu Máy có báo cáo Máy không đạt